E6 over Kvænangsfjellet i Finnmark er en av Norges mest værutsatte veistrekninger. Vinterstid fører polare lavtrykk til store snømengder, fokksnø og stor skredfare. Vintersesongen 2020-2021 var Norge delt i to nesten 80 ganger. Eneste omkjøring mellom Troms og Finnmark går nesten 70 mil via Finland.

Snart kan man kjøre strekningen året rundt, uten fare for snøskred. Det bygges to tunneler som skal gjøre fjellovergangen mer forutsigbar på vinterstid; Kvænangsfjelltunnelen på 3470 m, som skal lede E6 vekk fra er svært værutsatt område, og Mettevolltunnelen på 2430 m, som er et skredsiktingstiltak.

Miljø i fokus

Nye Veier stiller strenge miljøkrav til entreprenørene med mål at prosjektet skal ha en lavest mulig belasting på naturen. Begge tunnelene har blant annet krav til rensning av vaskevann, og systemet i tunnelene er bygd opp med separatsystem for avløp. Vaskevannet ledes i sedimenteringstanker hvor vaskevannet renses, og slam samles for videre håndtering.

Dimensjoneringskrav for sedimenteringstankene er at tanken skal ta imot alt vaskevann fra tunnelen og oppbevare det i en periode for nedbryting og sedimentering. I tillegg skal tanken ha plass til å ta opptil 40m3 væske fra et eventuelt tankbilvelt i tunnel. Når entreprenøren skulle velge løsning for sedimenteringstankene falt valget på tanker i polyetylen (PE) fra Haplast.

Haplast leverer 100% tette sedimenteringsanlegg til vei og bane, og hjelper entreprenøren til å oppfylle dagens krav til rensing av vaskevann og slam. Johannes Grønnvoll, salgssjef hos Haplast forklarer løsningen:

  • Vi produserer tanker i polyetylen basert på KRAHTM-teknologi. Polyetylen (PE) er et fleksibelt og sterkt materiale som vil tåle tidens tann. Tankene lages med doble vegger som gir god isolasjonsevne. Glatte og lyse innvendige flater forenkler rengjøring og inspeksjon. Vi helsveiser alle våre rørgjennomføringer og sikrer dermed strekkfaste og tette skjøter. Det er vesentlig at vi unngår lekkasjer når vaskevann fra tunnelene skal håndteres riktig.

Til prosjektet ble det valgt tanker med en innvendig diameter på 3 meter. Både tørroppstilt og våtoppstilt pumpeløsninger ble vurdert. Valget falt på våtoppstilt pumpeløsning. Denne krever ikke eget kammer og er det rimeligste alternativet. 

Plug and play

De to første tankene ble levert til Kvænangsfjellet sommeren 2023. Til kvænangsfjelltunnelen ble en tank levert komplett prefabrikkert, klar for å tilkoble strøm, signaler og rør. Til Mettevolltunnelen måtte tanken, på grunn av lengden på 27 meter, leveres i to deler.

  • I prinsippet kan vi levere så store tanker som nødvendig. Blir de for lange til å leveres helt ferdige med biltransport har vi mulighet til å levere tankene som et byggesystem hvorpå modulene skjøtes og sveises sammen på anlegget. Vi har dyktige kolleger som kan assistere med sveisearbeidet for å sikre et godt resultat. Tankene kommer med ferdig monterte pumper og ventiler, så det gjenstår bare å koble til rør og strøm når tanken er på plass. Dette er en kjapp og enkel løsning som sparer entreprenørene for mye tid, sier Johannes.

Kort byggetid – lang levetid

Entreprenøren brukte ca. to dager på installering av hver tank. Den første dagen gikk til å klargjøre grøften med fundament, og neste dag ble tanken heist på plass og koblet på øvrig infrastruktur. Tankene har lav egenvekt, og hvis logistikken tillater det kan de heises rett fra bil til grøft. Det tar altså bare et par dager å installere en løsning som vil vare i over 100 år.

PE-plasten korroderer ikke og er kjemikaliebestandig mot de fleste syrer og baser. Når du fordeler prisen på levetid er det klart at en slik sedimenteringstank i PE er et meget bærekraftig valg både når du ser på miljø og økonomi. Dette er Snorre Leth-Olsen VA Ingeniør i Asplan Viak enig i.

  • De totale kostnadene dor levering og montering av en slik tank er lave når du ser på levetiden til produktet. Den korte installeringstiden gir oss også en gevinst i HMS og miljøavtrykk, sier Snorre.
E6 Kvænangsfjellet
Mettevolltunnelen