Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) skal fremme næringslivets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan næringslivet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Haplast støtter og respekterer beskyttelse av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrett. Haplast forplikter seg til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vår egen virksomhet og i vår forsyningskjede. I henhold til åpenhetsloven § 4 forplikter Haplast seg til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OEDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger skal Haplast kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og eventuelle mulige negative konsekvenser skal følges opp. Om nødvendig skal Haplast iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger. Redegjørelsen skal offentliggjøres og gjøres lett tilgjengelig etter åpenhetsloven § 5.

Informasjon om Haplast sine aktsomhetsvurderinger kan allmenheten få tilgang til ved skriftlig henvendelse i henhold til åpenhetsloven § 6 og § 7.